מושגים בפשיטת רגל

מושגים בפשיטת רגל

הגשת בקשת חייב לפשיטת רגל

בקשת החייב לפשיטת רגל תכלול בהתאם להנחיות הכונס הרשמי מספר רב של מסמכים ביניהם פרטים אישיים של החייב ובני משפחתו, פרטים בדבר עיסוק והכנסות של החייב ובני ביתו, הוצאות משתנות של החייב ובני ביתו, פירוט של חובות החייב, פירוט של כל ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד החייב, פירוט של נכסיו של החייב וזכויותיו העתידיות, חשבונות בנק, כתב ויתור סודיות, התחייבות ותצהיר הסתבכות של החייב חתום ומאומת על ידי עורך דין – את הבקשה ערוכה ומסודרת יש להגיש תחילה לכונס הרשמי באמצעות המערכת הממוחשבת.

צו כינוס

לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל מתקבל אישור מהכונס הרשמי שלאחריו יש להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי, על פי רוב ההחלטה על צו כינוס לנכסי החייב מתקבלת תוך זמן סביר למעט מקרים חריגים.
קבלת צו הכינוס מהווה את "יריית הפתיחה" להליך פשיטת הרגל – בצו הכינוס נקבעים שלושה דברים מהותיים: צו התשלומים, זהות המנהל המיוחד, תאריך לדיון שבמהלכו ידונו בתוכנית הפירעון של החייב. כמו כן צו הכינוס משמש לעיכוב הליכים, ביטול הגבלת רישיון נהיגה ופתיחת חשבון בנק.

צו תשלומים

כאמור לאחר קבלת צו הכינוס, ובהתאם למסמכים שצורפו לבקשת החייב, ובכפוף להמלצת הכונס הרשמי- קובע בית המשפט את גובה צו התשלומים אותו החייב ישלם מדי חודש בחודשו, החלטת בית המשפט מתבססת על הכנסותיו והוצאותיו של החייב ובני משפחתו כך שיוותר בידיהם דמי מחיה בכבוד. הכספים האמורים מופקדים על ידי החייב, מידי חודש, באמצעות "דואר ישראל" בחשבון נאמנות של הכונס הרשמי (ניתן גם באמצעות מערכת ממוחשבת). לצו התשלומים משמעות מכרעת שכן לבסוף לאחר סיומו של ההליך הכספים שנצברו כתוצאה מאותם תשלומים עיתיים יועברו לנושי החייב על חשבון חובותיו של החייב.

המנהל המיוחד

מדי תקופה קצובה מתמנים בהליך של מכרז, המנוהל על ידי כונס הנכסים הרשמי, רשימה מצומצמת של מנהלים מיוחדים. התפקיד של המנהל המיוחד מגוון וכחלק מהמינוי שניתן לו הוא פועל בשמו ובפיקוחו של כונס הנכסים הרשמי.

בהליך של פשיטת רגל המנהל המיוחד אחראי על חקירת החייב, בדיקת תביעות החוב שהוגשו נגד החייב, הגשת בקשה לביטול הליך במקרה הצורך, ביטול הענקה, בדיקת אופי יצירת החובות ותום ליבו של החייב והמלצה בדבר תוכנית פירעון.

חקירת החייב ובדיקה כלכלית של מסת נכסיו

מרגע תחילתו של הליך פשיטת הרגל ועד לדיון בבית המשפט (תקופה של כ – 18 חודשים) מרוכזים ונבדקים נכסיו של החייב על ידי המנהל המיוחד. כחלק מאותה בדיקה נדרש החייב לעבור חקירה במשרדו של המנהל המיוחד, אין המדובר בחקירה "מאיימת" אלה בחקירה הכוללת לרוב שאלות כלכליות והתאמתם לתצהיר ההסתבכות שצורף לבקשה לפשיטת רגל. 

לבסוף ובהתאם לנאמר בחקירה יתבקש החייב להשלים מסמכים על מנת להשלים את התמונה הכוללת של מסת נכסיו על מנת לבחון האם ניתן לחלקם בין נושיו.

חלק מרכזי בחקירה הינו לבחון את התנהלות החייב עד לקבלת צו כינוס. חלק זה עוסק בתום ליבו של החייב ובדיקה על ידי המנהל המיוחד האם החייב נקלע לחובות בתום לב או שמא קיים חשש להברחת נכסים, הסתלקות מירושה שלא כדין או מרמה, 

במהלך החקירה אמור המנהל המיוחד לנהל פרוטוקול אשר בסופו החייב חותם על מנת לאמת את מה שנאמר בחקירה.